سازه

ردیف عنوان نویسنده / نویسندگان توضیحات / محل ارائه تاریخ دانلود
1 معرفی سیستمهای پانلی مهندس شاپور طاحونی ۰۱ دى ۱۳۹۲ [DOWNLOAD]
2 کنترل کیفیت جوش برای اجرای کارهای ساختمانی مهندس شاپور طاحونی ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ [DOWNLOAD]
3 تاریخچه مهندسی پل و طبقه بندی سیستم سازه ای پلها مهندس شاپور طاحونی ۱۸ تير ۱۳۹۳ [DOWNLOAD]
4 خوردگی بتن مهندس شاپور طاحونی ۱۸ تير ۱۳۹۳ [DOWNLOAD]
5 سیستمهای سازه های بلند مهندس شاپور طاحونی ۲۱ آبان ۱۳۹۳ [DOWNLOAD]
6 طراحی، اجرا و نظارت سیستمهای پانلی مهندس شاپور طاحونی ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ [DOWNLOAD]

استخدام
تماس با ما
ارسال فایل