مدیران

290359asad.png
کارشناسی عمران- عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر- سال 1386 عضو هیأت مدیره شرکت تدبیر ساحل پارس از سال 1389 مهندس محاسب در شرکت تدبیر ساحل پارس از سال 1386 تاکنون

استخدام
تماس با ما
ارسال فایل