مدیران

853661M. KHALAJI1.png
کارشناسی عمران- عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرج- سال 1370 عضویت در انجمن مهندسان محاسب ایران از سال 1374 عضویت در نظام مهندسی استان تهران عضویت در انجمن مهندسین عمران ...

استخدام
تماس با ما
ارسال فایل